Онлайн определител

Определител на гнездящите птици в България

сн. Б. Белчев www.alcedowildlife.com

Карта

Хвойнов дрозд (Turdus pilaris)

Описание:

Дължина на тялото: 22 – 27 см. Размах на крилата: 39 – 42 см

Оперението на горната страна на крилата и гърба е кафяво, опашката е черна, подкрилията са светли. Главата, тилът и кръстът са сиви, гърдите са охристи с черни петна, а коремът е бял.

 

Храна и местообитания:

Храни се с червеи, насекоми и плодове. Обитава широколистни гори и изкуствени насаждения.

 

Гнездене:

Гнезди на дървета и храсти. Снася 5 – 6 яйца, има 1 – 2 поколения годишно през периода май-юни.

 

Разпространение в България:

У нас е установен като гнездящ вид само в района на Шабленското езеро.

 

Миграция и зимуване:

Зимува в Южна Европа. През зимата се среща у нас на многобройни ята.

 

Заплахи:

Безпокойство през периода на размножаване.

 

Природозащитен статус в България:

Не е застрашен.

 

Сходни видове:

Имелов дрозд.