Онлайн определител

Определител на гнездящите птици в България

сн. М. Василев, www.mladvaswildlife.com

Карта

Червеноглаво кралче (Regulus ignicapilla)

Описание:

Дължина на тялото: 9 – 10 см. Размах на крилата: 13 – 16 см

Прилича на жълтоглавото кралче, но за разлика от него има голяма бяла надочна и тъмна презочна ивица. Темето е оранжево-червено, вратът отстрани е жълто-зелен. 

 

Храна и местообитания:

Храни се с насекоми и паяци. Обитава иглолистни гори в планините.

 

Гнездене:

Гнездото е от мъх и лишеи под клон на дърво. Снася 7 – 11 яйца, има 2 поколения годишно през периода април-юли.

 

Разпространение в България:

Среща се в Западните Родопи, Рила, Пирин, Витоша, Осоговска планина, Западна и Централна Стара планина.

 

Миграция и зимуване:

Постоянен вид.

 

Заплахи:

Интензификация на горското стопанство, унищожаване и увреждане на местообитанията при горскостопански дейности.

 

Природозащитен статус в България:

Не е застрашен.

 

Сходни видове:

Жълтоглаво кралче.