Онлайн определител

Определител на гнездящите птици в България

сн. C. Bradshaw

Карта

Градинско коприварче (Sylvia borin)

Описание:

Дължина на тялото: 13 – 14 см. Размах на крилата: 20 – 24 см

Оперението отгоре е сиво-кафяво, а отдолу е бяло със сив или бежов оттенък. Най-характерният белег за вида е сиво-синьото петно отстрани, което прелива към светлокафявите страни на гърдите.

 

Храна и местообитания:

Храни се с насекоми, паяци и плодчета. Обитава широколистни гори, градски паркове и градини, дворове в населени места с богата дървесна и храстова растителност.

 

Гнездене:

Гнезди в храсти. Снася 4 – 5 яйца, има едно поколение годишно през периода май-юли.

 

Разпространение в България:

Има изолирани находища в голяма част от страната.

 

Миграция и зимуване:

Зимува в Африка. Пролетната миграция е през април, а есенната – през септември-октомври.

 

Заплахи:

Изсичане на дървесната и храстовата растителност в населените места.

 

Природозащитен статус в България:

Застрашен.

 

Сходни видове:

Голямо черноглаво коприварче.