Онлайн определител

Определител на гнездящите птици в България

сн. Св. Спасов / www.NatureImages.eu

Карта
Сходни видове

Лятно бърне (Anas querquedula)

Описание:

Дължина на тялото: 37 – 41 см.      Размах на крилата: 59 – 67  см

Една от най-дребните наши патици – значително по-дребна от зеленоглавата. За мъжкия е характерна голяма бяла вежда. Женската е със светла надочна ивица и светло петно в основата на клюна, който и при двата пола е сив.

Храна и местообитания:

Храни се с водни безгръбначни и растения. Обитава плитки, обрасли с водна растителност водоеми.

Гнездене:

Гнездото е сред растителност, в близост до водоем. Снася 8 – 11 яйца, има едно поколение годишно през периода май-юни.

Разпространение в България:

Групово разпространение в Дунавската равнина, Тракийската низина, Черноморското крайбрежие и Софийското поле.

Миграция и зимуване:

Зимува в Африка, есенната миграция е през септември, а пролетната – през април. Рядко образува големи ята, често се вижда поединично или в малки групи.

Заплахи:

Пресушаване на влажните зони, безпокойство през периода на размножаване, отстрел.

Природозащитен статус в България:

Уязвим.

Сходни видове:

Зимно бърне.