Онлайн определител

Определител на гнездящите птици в България

сн. Б. Белчев, www.alcedowildlife.com

Карта

Жълтоглаво кралче (Regulus regulus)

Описание:

Дължина на тялото: 8 – 9 см. Размах на крилата: 13 – 15,5 см

Най-дребната птица у нас. Темето е жълто-оранжево при мъжките и жълто при женските с черни ивици отстрани. Гърбът е бледозелен, коремът е светъл.

 

Храна и местообитания:

Храни се с насекоми и паяци. Обитава иглолистни гори в планините.

 

Гнездене:

Гнездото е от паяжини, мъх и лишеи сред клони на дърво. Снася 7 – 8 яйца, има 2 поколения годишно през периода април-юли.

 

Разпространение в България:

Среща се в Западните Родопи, Рила, Пирин, Витоша, Осоговска планина, Западна и Централна Стара планина.

 

Миграция и зимуване:

Постоянен вид.

 

Заплахи:

Интензификация на горското стопанство, унищожаване и увреждане на местообитанията при горскостопански дейности.

 

Природозащитен статус в България:

Не е застрашен.

 

Сходни видове:

Червеноглаво кралче.