Онлайн определител

Определител на гнездящите птици в България

сн. М. Василев / www.mladvaswildlife.com

Карта

Скален орел (Aquila chrysaetos)

Описание:

Дължина на тялото: 80 – 93 см. Размах на крилата: 190 – 225 см

Профилът при реене, подобно на мишеловите и тръстиковия блатар, е характерен V-образен, но размерът е значително по-голям. Младите са с големи бели петна от долната страна на крилата и бяла основа на опашката. Възрастните са тъмни с блед панел в основата на маховите пера.

Храна и местообитания:

Храни се с разнообразни дребни животни, но предпочита лалугери и сухоземни костенурки, които разчупва, като ги пуска отвисоко върху скали. Лови и врани, кеклици, зайци, лисици, змии и др. През зимата се изхранва и с трупове на животни. Обитава скали в близост до открити пространства.

Гнездене:
Гнездото е най-често в скална ниша, но гнезди и по големи дървета. Снася 1 – 3 яйца, има едно поколение годишно през периода март-юли.

Разпространение в България:

У нас се среща във високите части на планините, предимно в Централна и Западна Стара планина, Рила, Пирин, Родопите, Осогово. Отделни двойки гнездят и в по-ниски райони като Източните Родопи и Източна Стара планина.

Миграция и зимуване:

Постоянен вид. През зимата скита в търсене на храна, особено младите индивиди.

Заплахи:

Незаконно залагане на отровни примамки срещу хищни бозайници, разораване на пасищата с колонии на лалугери, бракониерски отстрел, ограбване на гнездата, изграждането на вятърни генератори, безпокойство през периода на размножаване.

Природозащитен статус в България:

Уязвим.

Сходни видове:

Царски орел, морски орел, белоглав лешояд.