Онлайн определител

Определител на гнездящите птици в България

сн. Б. Белчев, www.alcedowildlife.com

Карта

Щиглец (Carduelis carduelis)

Описание:

Дължина на тялото: 12 – 13 см. Размах на крилата: 21 – 25 см

Една от най-пъстрите наши птици. Клюнът е конусовиден, „лицето“ е червено, бузите са бели, а темето и тилът – черни. Гърбът е канелено-кафяв, а крилата са черни с жълти панели, които ясно се виждат при полет. Кръстът е бял, опашката е черна с бели петна.

 

Храна и местообитания:

Храни се основно със семена на различни растения. Често може да се види да изважда семената на магарешките бодили. Обитава ивици от дървета и храсти в открити райони, разредени гори, паркове и градини в населените места.

 

Гнездене:

Гнезди по дървета. Снася 5 – 6 яйца, има 2 поколения годишно през периода май-юли.

 

Разпространение в България:

Среща се в цялата страна, по-рядко във високите части на планините.

 

Миграция и зимуване:

Постоянен вид.

 

Заплахи:

Интензификация на земеделието, разораване на синорите и изсичане на дърветата в равнините.

 

Природозащитен статус в България:

Не е застрашен.

 

Сходни видове:

Зеленика, елшова скатия.