Онлайн определител

Определител на гнездящите птици в България

сн. С. Спасов / www.NatureImages.eu

Карта

Голям гмурец (Podiceps cristatus)

Описание:

Дължина на тялото: 46 – 51 см. Размах на крилата: 59 – 73 см

Най-големият гмурец в Европа. Гърбът е сив, шията и бузите – бели, главата е с характерни „рогчета“. Младите имат характерни черно-бели ивици по бузите и главата.

Храна и местообитания:

Храни се с риба и други водни животни. Обитава сладководни водоеми с тръстикови масиви и обширни водни площи. През зимата се среща в разнообразни влажни зони и в морето.

Гнездене:
Гнезди в плитки участъци на водоеми в близост до тръстикови масиви. Снася 3 – 4 яйца, има едно поколение годишно през периода март-юни.

Разпространение в България:

Среща се групово във всички равнинни райони на страната. Основната част от гнездящите двойки са в подходящи водоеми в Дунавската равнина, Горнотракийската низина и Софийското поле.

Миграция и зимуване:

Не мигрира на далечни разстояния, зимува в Западна и Южна Европа. През зимата често може да бъде видян в морската акватория.

Заплахи:

Пресушаване на влажните зони, унищожаване на крайбрежната растителност, бракониерски отстрел, оплитане в рибарски мрежи, замърсяване на водите.

Природозащитен статус в България:

Уязвим.

Сходни видове:

Червеноврат гмурец.

 

Любопитни факти!

В случай на заплаха малките се крият в оперението на женската, която с гмуркане избягва опасността.