Онлайн определител

Определител на гнездящите птици в България

сн. Св. Спасов, www.NatureImages.eu

Карта

Тръстиково шаварче (Acrocephalus arundinaceus)

Описание:

Дължина на тялото: 16 – 20 см. Размах на крилата: 25 – 26 см

Най-едрото шаварче. Често пее кацнало на върха на някоя тръстика. Характерни са голямата глава и дългата дебела като на дрозд човка. Окраската му е сиво-кафява.

 

Храна и местообитания:

Храни се с насекоми и паяци. Обитава масиви от тръстика и папур във влажни зони с различни размери.

 

Гнездене:

Гнездото е закрепена на стъблата на тръстиката над водата. Снася 3 – 6 яйца, има 1 – 2 поколения годишно през периода май-август.

 

Разпространение в България:

Често срещан вид във влажните зони на Тракийската низина, Дунавската равнина, Черноморието, Софийското поле и долината на р. Струма. 

 

Миграция и зимуване:

Зимува в Африка. Пролетната миграция е през април, а есенната – през август-септември.

 

Заплахи:

Пресушаване на влажните зони, застрояване на крайбрежията на езерата, засипване на тръстиковите масиви със строителни и битови отпадъци.

 

Природозащитен статус в България:

Не е застрашен.

 

Сходни видове:

Блатно шаварче, мочурно шаварче, индийско шаварче.