Онлайн определител

Определител на гнездящите птици в България

сн. R. Martin www.visual-nature.de

Карта

Качулата кукувица (Clamator glandarius)

Описание:

Дължина на тялото: 35 – 39 см. Размах на крилата: 55 – 65 см

Формата на тялото наподобява тази на обикновената кукувица, но опашката е по-дълга, а крилата са по-широки и със по-заоблени върхове. Гърбът е тъмен с бели петна, а коремът и гърдите са светли. На главата има удължени пера като качулка.

 

Храна и местообитания:

Храни се с едри насекоми и техните ларви. Обитава открити равнинни и хълмисти места с групи и единични дървета и храсти, крайречни гори, лозя и овощни градини.

 

Гнездене:

Гнездови паразит. Снася 12 – 15 яйца в гнезда на вранови птици, основно на свраки.

 

Разпространение в България:

У нас се среща предимно в южните и топли части на страната, Източните Родопи, Бесапарските ридове, Сакар, Западна Странджа, южните части на долината на р. Струма и около Бургас.

 

Миграция и зимуване:

Зимува в Африка. Пролетната миграция е през април, а есенната – през септември.

 

Заплахи:

Интензификацията на земеделието и прекомерната употреба на пестициди, изсичане на крайречните и равнинните гори и храсталаци.

 

Природозащитен статус в България:

Критично застрашен.

 

Сходни видове:

Обикновена кукувица.