Онлайн определител

Определител на гнездящите птици в България

сн. С. Спасов / www.NatureImages.eu

Карта

Голям горски водобегач (Tringa ochropus)

Описание:

Дължина на тялото: 20 – 24 см. Размах на крилата: 39 – 44 см

Характерни за вида са тъмният гръб и крила, които от разстояние изглеждат черни. Гърдите са напетнени, рязко отделени от белия корем. Краката са сиво-зелени. Крилата отдолу са с черни подкрилия, които в полет контрастират с белия корем. Кръстът е бял, опашката е бяла с черни ивици.

Храна и местообитания:

Храни се с насекоми, ракообразни и червеи. Обитава поречия на реки и други водоеми, чиито брегове са обрасли с дървета и храсти.

Гнездене:
За разлика от другите водобегачи, гнезди в стари гнезда на дроздове по храсти и дървета, в близост до вода. Снася до 4 яйца, има едно поколение годишно през периода май-юли.

Разпространение в България:

Отделни гнездови находища, разпръснати в ниските и предпланинските части на цялата страна. При миграция и зимуване е широко разпространен.

Миграция и зимуване:

У нас се среща целогодишно, по-често по време на миграция и зимуване. По-многобройната северноевропейска популация зимува в Южна Европа, включително в България.

Заплахи:

Замърсяване на водите, изсичане на крайбрежната растителност, безпокойство през периода на размножаване.

Природозащитен статус в България:

Застрашен.

Сходни видове:

Малък горски водобегач, късокрил кюкавец.