Онлайн определител

Определител на гнездящите птици в България

сн. Б. Белчев, www.alcedowildlife.com

Карта

Зеленика (Carduelis chloris)

Описание:

Дължина на тялото: 14 – 16 см. Размах на крилата: 25 – 27 см

Оперението е тъмнозелено с жълт панел в крилата и горните външни краища на опашката. Женските са с по-бледи цветове.

 

Храна и местообитания:

Храни се основно със семена, листа, пъпки и цветове на растения. Обитава окрайнини на гори, ивици от дървета и храсти в открити райони, паркове и градини в населените места.

 

Гнездене:

Гнездото е разположено на дърво или храст. Снася 4 – 6 яйца, има 1 – 2 поколения годишно през периода април-юли.

 

Разпространение в България:

Среща се в цялата страна, с изключение на високите безлесни части на планините.

 

Миграция и зимуване:

Постоянен вид.

 

Заплахи:

Изсичане на дърветата в равнините и в градските паркове и градини.

 

Природозащитен статус в България:

Не е застрашен.

 

Сходни видове:

Елшова скатия, обикновено конопарче.