Онлайн определител

Определител на гнездящите птици в България

сн. С. Спасов / www.NatureImages.eu

Карта

Сива чапла (Ardea cinerea)

Описание:

Дължина на тялото: 84 – 102 см. Размах на крилата: 155 – 175 см

Най-разпространената и едра чапла в България. Гърбът и крилата са сиви. Шията отпред и гърдите са с черни надлъжни черти.

Храна и местообитания:

Храни се с риба, земноводни, влечуги и гризачи. Обитава сладководни езера, блата, оризища, реки и язовири, но се среща и по морското крайбрежие.

Гнездене:
Гнезди колониално, често с други видове чапли в дървета в близост до водоеми. Гнездата са големи, често на върха на дървото. Снася 4 – 5 яйца, има едно поколение годишно през периода март-юли.

Разпространение в България:

Повечето колонии са по поречието на р. Дунав и Черноморското крайбрежие и големите реки и язовири в Дунавската и Тракийската низина.

Миграция и зимуване:

Мигрира на юг при тежки зими и замръзване на водоемите. В България зимуват птици от Северна Европа.

Заплахи:

Пресушаване на влажните зони, безпокойство през периода на размножаване, бракониерски отстрел, особено около рибовъдни стопанства.

Природозащитен статус в България:

Уязвим.

Сходни видове:

Червена чапла.