Онлайн определител

Определител на гнездящите птици в България

сн. Б. Белчев / www.alcedowildlife.com

Карта

Полска яребица (Perdix perdix)

Описание:

Дължина на тялото: 28 – 32 см. Размах на крилата: 45 – 48 см

Оперението е сиво-кафяво. Челото, бузите и гърлото са канелено-кафяви. Коремът е с голямо тъмнокафяво петно при мъжките и по-малко или почти липсващо при женските. Среща се предимно в земеделски земи, често на ята, особено през зимата.

Храна и местообитания:

Възрастните се хранят със семена, листа, издънки, младите – с насекоми. Обитава открити терени – пасища, ливади и земеделска земя с отделни храсти и дървета.

Гнездене:
Гнезди на земята, гнездото е добре прикрито сред тревата. Снася 10 – 20 яйца, има едно поколение годишно през периода април-юни.

Разпространение в България:

Среща се в равнините и открити пространства в полупланински и планински райони на цялата страна. Отсъства в обширни гористи райони.

Миграция и зимуване:

Постоянен вид. През зимата се събира на ята.

Заплахи:

Интензификацията (химизацията) на земеделието води до намаляване на насекомите, важни за изхранването на малките, и до липса на достатъчно диви растения със семена, важни за изхранването на възрастните през зимата. Освен земеделските практики прекомерният лов, хищничеството от скитащи кучета и котки са причина за намаляване на вида в цялата страна.

Природозащитен статус в България:

Не е застрашен.

Сходни видове:

Планински кеклик, тракийски кеклик, фазан.

 

Как да помогнем?

Подхранване със семена през зимните месеци с дебела снежна покривка.