Онлайн определител

Определител на гнездящите птици в България

сн. С. Спасов / www.NatureImages.eu

Карта

Белоглав лешояд (Gyps fulvus)

Описание:

Дължина на тялото: 95 – 110 см. Размах на крилата: 230 – 265 см

Маховите пера и опашката са черни, останалата част от оперението е бежово-кафява. Главата е покрита с къси бели пухови пера. Яката от пера в основата на врата е бяла при възрастните и кафява при младите. Профилът при реещ полет е V-образен.

Храна и местообитания:

Храни се с трупове на домашни и диви бозайници. У нас и в Европа има специални места за изкуствено подхранване. Обитава скали в близост до пасища в хълмисти и планински райони.

Гнездене:
Гнезди колониално по скали. Снася едно яйце, има едно поколение годишно през периода февруари- август.

Разпространение в България:

У нас гнезди по долината на р. Арда между язовир „Кърджали“ и язовир „Ивайловград“, но може да бъде наблюдаван да търси храна в целите Източни Родопи. Отделни индивиди може да бъдат наблюдавани и в Стара планина, Кресненското  дефиле и по Черноморието.

Миграция и зимуване:

Постоянен вид. Младите извършват скитания на дълги разстояния.

Заплахи:

Незаконно залагане на отровни примамки срещу хищни бозайници, разораване на пасищата и намаляване на броя на домашните животни, бракониерски отстрел, изграждането на вятърни генератори, безпокойство през периода на размножаване.

Природозащитен статус в България:

Застрашен.

Сходни видове:

Черен лешояд, скален орел.