Онлайн определител

Определител на гнездящите птици в България

сн. Св. Спасов, www.NatureImages.eu

Карта

Черешарка (Coccothraustes coccothraustes)

Описание:

Дължина на тялото: 16 – 18 см. Размах на крилата: 29 – 33 см

Клюнът е голям и масивен, има черна предочна ивица и черно гърло. Главата и коремът са ръждивокафяви, а гърбът е по-тъмнокафяв. На върха на опашката има бял кант, а по крилете – бели петна, които се виждат ясно и в полет.

 

Храна и местообитания:

Храни се основно със семена на дървета (череша, вишна, слива, клен, габър, бряст, салкъм и др.). Обитава широколистни и смесени гори, паркове и градини в населените места.

 

Гнездене:

Гнезди по дървета. Снася 4 – 5 яйца, има едно поколение годишно през периода април-май.

 

Разпространение в България:

Среща се в по-голямата част на страната, отсъства в обширните иглолистни гори и безлесните планински и равнинни райони.

 

Миграция и зимуване:

Постоянен вид.

 

Заплахи:

Интензификация на горското стопанство, изсичане на крайречните гори и групи дървета в равнините и населените места.

 

Природозащитен статус в България:

Не е застрашен.

 

Сходни видове:

Червенушка, обикновена кръсточовка.