Онлайн определител

Определител на гнездящите птици в България

сн. Z. Gasiūnaitė / www.birdpix.lt

Карта

Лещарка (Tetrastes bonasia)

Описание:

 

Дължина на тялото: 34 – 39 см. Размах на крилата: 48 – 54 см

Оперението общо е сиво-кафяво с по-светъл напетнен корем. Мъжките са с черно гърло. Среща се в гори с богат подлес.

Храна и местообитания:

 

Храни се с реси на дървета, семена, пъпки и други зелени части на растенията, както и с плодчета и насекоми. Обитава широколистни, смесени и иглолистни гори в планините.

Гнездене:

 

Гнезди на земята в основата на храст или паднало дърво. Снася 6 – 12 яйца, има едно поколение годишно през периода април-юни.

Разпространение в България:

 

У нас се среща в планините Рила, Пирин, Западни Родопи, Стара планина, Витоша, Осоговска планина, Беласица и Средна гора.

Миграция и зимуване:

 

Постоянен вид.

Заплахи:

 

Унищожаване и увреждане на местообитанията при горскостопански дейности, прекомерен лов, безпокойство през периода на размножаване.

Природозащитен статус в България:

 

Застрашен.

Сходни видове:

 

Глухар (женска).