Онлайн определител

Определител на гнездящите птици в България

сн. Св. Спасов, www.NatureImages.eu

Карта

Сива врана (Corvus cornix)

Описание:

Дължина на тялото: 44 – 51 см. Размах на крилата: 84 – 100 см

Гърбът, коремът и подкрилията са сиви. Главата, гушата, гърдите, опашката и маховите пера на крилата са черни. Среща се в най-разнообразни местообитания, включително и в селищата.

 

Храна и местообитания:

Всеядна. През пролетта и лятото се храни основно с животинска храна – ларви и възрастни на насекоми, гущери, дребни птици и бозайници. През есента и зимата растителната храна преобладава, това са предимно семена на земеделски култури и плодове. Обитава земеделски земи, пасища и ливади с ивици от дървета и храсти или единични дървета, паркове и градини в населените места, градове, села, вилни зони. Среща се и около влажни зони и в разредени гори.

 

Гнездене:

Гнездото е от съчки и обикновено е разположено високо по дърветата. Старите гнезда на сиви врани често се заемат от дневни и нощни грабливи птици. Снася 4 – 6 яйца, има едно поколение годишно през периода март-юли.

 

Разпространение в България:

Среща се в цялата страна, с изключение на най-високите части на планините и районите с обширни горски масиви (например Странджа).

 

Миграция и зимуване:

Постоянен вид.

 

Заплахи:

Прекомерна употреба на пестициди в земеделието, незаконна употреба на отрови против наземни хищници, изсичане на единичните и групи дървета в равнинните земеделски райони.

 

Природозащитен статус в България:

Не е застрашен.

 

Сходни видове:

Гарван, посевна врана.