Онлайн определител

Определител на гнездящите птици в България

сн. Св. Спасов, www.NatureImages.eu

Карта

Домашно врабче (Passer domesticus)

Описание:

Дължина на тялото: 14 – 16 см. Размах на крилата: 20 – 22 см

Има кафяв гръб и сива долна страна на тялото. Темето е сиво, докато при останалите врабчета то е кафяво. Бузата също е сива. Мъжките са с черен нагръдник.

 

Храна и местообитания:

Храни се предимно със семена на диви и културни растения и насекоми, които са важни за изхранването на малките. В градска среда яде и остатъци от зърнени храни. Синантропен вид (свързан с човека). Обитава предимно населени места, но се среща и извън тях в овощни градини, скалисти места, ивици от дървета и храсти в открити райони, изоставени сгради и др.

 

Гнездене:

Гнезди най-често под керемиди на покриви, кухини по сгради и улични стълбове, но също така и в хралупи на дървета, гнезда на градска лястовица и др. Снася 3 – 7 яйца, има между 1 и 4 поколения годишно през периода април-август.

 

Разпространение в България:

Среща се в цялата страна, с изключение на високите части на планините и районите без населени места.

 

Миграция и зимуване:

Постоянен вид.

 

Заплахи:

Застрояване на зелените площи в градовете, третиране на парковете и градините с пестициди, разрушаване на гнездата при ремонт на сгради.

 

Природозащитен статус в България:

Не е застрашен.

 

Сходни видове:

Испанско врабче, полско врабче, обикновена чинка.