Онлайн определител

Определител на гнездящите птици в България

сн. Св. Спасов, www.NatureImages.eu

Карта

Ориенталско каменарче (Oenanthe isabellina)

Описание:

Дължина на тялото: 15 – 17 см. Размах на крилата: 29 – 30 см

Двата пола са със сходно охристо оперение, с черна „юздичка“ от основата на клюна до окото и вежда, която е по-ясно видима пред окото. Наподобява сивото каменарче в есенно-зимно оперение, но е по-голямо, с по-дълги крака, по-светли подкрилия и по-широка черна ивица на опашката.

 

Храна и местообитания:

Храни се с насекоми и паяци. Обитава пасища, често на места с колонии на лалугер.

 

Гнездене:

Гнезди в дупки в земята, често в такива на лалугери. Понякога събира гнездови материал, като скубе козина от гърбовете на лалугерите. Снася 5 – 6 яйца, има едно поколение годишно през периода април-юли.

 

Разпространение в България:

По-често се среща в югоизточната част на страната, Сакар, Дервентските възвишения, Западна Странджа, Източни Родопи, Източна Стара планина, около Сливен и Подбалканските котловини. Има отделни находища в Североизточна България, Дунавската равнина, Струмската долина, Софийското поле, Западна Стара планина и др.

 

Миграция и зимуване:

Зимува в Африка. Пролетната миграция е през април, а есенната – през септември.

 

Заплахи:

Интензификация на земеделието, разораване на пасищата, прекомерна употреба на инсектициди.

 

Природозащитен статус в България:

Не е застрашен.

 

Сходни видове:

Сиво каменарче, испанско каменарче.