Онлайн определител

Определител на гнездящите птици в България

сн. Св. Спасов, www.NatureImages.eu

Карта

Чавка (гарга) (Corvus monedula)

Описание:

Дължина на тялото: 30 – 34 см. Размах на крилата: 64 – 73 см

Най-дребната вранова птица, която се среща у нас. Оперението е изцяло черно, със сиви бузи и тил. Ирисът е сиво-бял. Отличава се от другите вранови птици по размера, по-късия клюн и пропорционално по-дългите крила.

 

Храна и местообитания:

Храни се основно с ларви и възрастни на насекоми, охлюви, дребни птици и бозайници, но също така и със семена и плодове. Обитава скалисти райони, включително на морския бряг, населени места и групи от стари хралупести дървета сред открити терени.

 

Гнездене:

Гнезди колониално и поединично. Гнездата са в скални цепнатини, комини и подпокривни пространства на сгради, кухини под мостове, дупки в отвесни земни откоси, хралупи на дървета и др. Снася 4 – 6 яйца, има едно поколение годишно през периода април-юли.

 

Разпространение в България:

Има разпръснато разпространение в цялата страна, предимно в равнинните и полупланинските райони. Отсъства в планините и в обширните горски райони. Често срещан вид в градовете.

 

Миграция и зимуване:

Постоянен вид. През зимата образува ята, често с посевни и сиви врани.

 

Заплахи:

Прекомерна употреба на инсектициди в земеделието, разрушаване на колониите при обновяване на сгради и мостове.

 

Природозащитен статус в България:

Не е застрашен.

 

Сходни видове:

Посевна врана, жълтоклюна гарга.