Онлайн определител

Определител на гнездящите птици в България

сн. Св. Спасов, www.NatureImages.eu

Карта

Сойка (Garrulus glandarius)

Описание:

Дължина на тялото: 32 – 35 см. Размах на крилата: 54 – 58 см

Сиво-кафява птица с тъмни краища на крилата и черна опашка. Покривните пера на надкрилията са металиковосини с черни резки. Има ясно видим черен мустак, кръстът и подопашието са бели.

 

Храна и местообитания:

Всеядна, растителната храна преобладава – семена, плодове, жълъди, но през пролетта и лятото яде и насекоми, гущери, дребни гризачи, яйца и малки на пойни птици. През есента прави запаси за зимата от жълъди, лешници и орехи и така спомага за разпространяването на тези дървесни видове и възобновяването на горите. Обитава широколистни, смесени и иглолистни гори, ивици от дървета и храсти, крайречни гори и храсталаци, овощни градини, паркове и градини в населените места.

 

Гнездене:

Гнездото е изградено от клони и обикновено е разположено в горната част на короните на дърветата. Снася 5 – 7 яйца, има едно поколение годишно през периода април- юни.

 

Разпространение в България:

Среща се в цялата страна, с изключение на някои безлесни земеделски райони на Дунавската равнина и Тракийската низина.

 

Миграция и зимуване:

Постоянен вид.

 

Заплахи:

Изсичане на крайречните гори и ивиците от дървета и храсти в земеделските райони.

 

Природозащитен статус в България:

Не е застрашен.

 

Сходни видове:

Сокерица, папуняк.