Онлайн определител

Определител на гнездящите птици в България

сн. Б. Белчев www.alcedowildlife.com

Карта

Далматински сокол (Falco biarmicus)

Описание:

Дължина на тялото: 47 – 55 см. Размах на крилата: 105 – 129 см

По-дребен от ловния сокол, формата на тялото в полет наподобява тази на черношипата ветрушка, но е с по-къса опашка. Оперението на гърба е сиво-кафяво, тялото и крилата отдолу са светли с по-финни петънца от тези на ловния сокол.

 

Храна и местообитания:

Храни се основно с птици, които лови във въздуха. Обитава високи скали в близост до гори и открити пространства.

 

Гнездене:

Гнезди в скални ниши. Снася 2 – 5 яйца, има едно поколение годишно през периода март-юни.

 

Разпространение в България:

У нас има единични гнездови находища в югозападната част на страната.

 

Миграция и зимуване:

Постоянен вид.

 

Заплахи:

Ограбване на гнездата и улавяне на птици за целите на соколарството, незаконно използване на отровни примамки, безпокойство през периода на размножаване.

 

Природозащитен статус в България:

Критично застрашен.

 

Сходни видове:

Ловен сокол, черношипа ветрушка.