Онлайн определител

Определител на гнездящите птици в България

сн. М. Василев, www.mladvaswildlife.com

Карта

Черночела сврачка (Lanius minor)

Описание:

Дължина на тялото: 19 – 21 см. Размах на крилата: 30 см

Гърбът и темето на сврачката са сиви, челото и презочната ивица са черни, крилете също са черни с бяло петно в основата на първостепенните махови крила. При младите гърбът и главата имат щрихи, а челото е сиво, подобно на срещащата през зимата по-едра сива сврачка (Lanius excubitor). От нея се отличава и по това, че в кацнало положение крилата достигат и покриват основата на черната опашка, скривайки надопашката. Поради късата крилна проекция при сивата сврачка крилата не достигат до опашката и сивата надопашка се вижда.

 

Храна и местообитания:

Храни се основно с едри насекоми, но лови и дребни гущери, птици и бозайници. Обитава пасища и обработваеми земи с единични дървета и храсти.

 

Гнездене:

Гнезди по дървета. Снася 5 – 7 яйца, има едно поколение годишно през периода май-юни.

 

Разпространение в България:

Има разпръснато разпространение в ниските части на страната, по-многочислена в Дунавската равнина, Добруджа и Югоизточна България.

 

Миграция и зимуване:

Зимува в Африка. Пролетната миграция е през април-май, а есенната – през август-септември.

 

Заплахи:

Интензификация на земеделието, прекомерна употреба на инсектициди, разораване на пасищата и ливадите, премахване на ивиците от дървета и храсти в земеделските райони.

 

Природозащитен статус в България:

Не е застрашен.

 

Сходни видове:

Сива сврачка.