Онлайн определител

Определител на гнездящите птици в България

сн. Rick van der Weijde, www.pbase.com/corotauria

Сива чучулига (Calandrella rufescens)

Описание:

Дължина на тялото: 13–14 см    Размах на крилата : 24–32 см

Наподобява късопръстата чучулига, но за разлика от нея е по-дребна, има напетняване на гърдите (подобно на полска чучулига) и има по-къси клюн.

 

Храна и местообитания:

Храни се с насекоми и семена. Обитава степи и пасища с ниска тревна покривка.

 

Гнездене:

Гнезди на земята. Снася 2 – 3 яйца, има 1 – 2 поколения годишно през периода май-юли.

 

Разпространение в България:

У нас през размножителния период има единични наблюдения в Добруджа, Бесапарските ридове и южните склонове на Пирин.

 

Миграция и зимуване:

Зимува в Африка. Пролетната миграция е през март-април, а есенната – от август до октомври.

 

Заплахи:

Увреждане на степите и пасищата при застрояване, разораването им и превръщането им в игрища за голф.  

 

Природозащитен статус в България:

Не е застрашен.

 

Сходни видове:

Късопръста чучулига.