Онлайн определител

Определител на гнездящите птици в България

сн. М. Василев, www.mladvaswildlife.com

Карта

Малко белогушо коприварче (Sylvia curruca)

Описание:

Дължина на тялото: 11 – 13 см. Размах на крилата: 17 – 19 см

Главата е сива с по-тъмни бузи (маска). Гърбът и крилата са светлосиво-кафяви. Гушата, гърдите и коремът са чисто бели.

 

Храна и местообитания:

Храни се с насекоми. Обитава храсталаци на местата с умерен климат, ивици от дървета и храсти, окрайнини на гори и крайречни гори и храсталаци.

 

Гнездене:

Гнездото е разположено в храст. Снася 4 – 6 яйца, има едно поколение годишно през периода май-юни.

 

Разпространение в България:

Има петнисто разпространение в цялата страна, отсъства от високите части на планините.

 

Миграция и зимуване:

Зимува в Африка. Пролетната миграция е през април, а есенната – през септември.

 

Заплахи:

Премахване на ивиците от дървета и храсти в равнините, изсичане на крайречните гори и храсталаци.

 

Природозащитен статус в България:

Не е застрашен.

 

Сходни видове:

Орфеево коприварче, голямо белогушо коприварче.