Онлайн определител

Определител на гнездящите птици в България

сн. М. Василев / www.mladvaswildlife.com

Карта

Късопръст ястреб (Accipiter brevipes)

Описание:

Дължина на тялото: 30 – 37 см. Размах на крилата: 63 – 76 см

Подобен на малкия ястреб, но за разлика от него има черни върхове на крилата, които го правят лесен за определяне. Ирисът е тъмен. Бузите също.

Храна и местообитания:

Храни се с дребни пойни птици (основно врабчета), мишевидни гризачи, гущери и насекоми. Обитава крайречни гори и групи дървета сред пасища и обработваеми земи.

Гнездене:
Гнезди по дървета. Снася 2 – 5 яйца, има едно поколение годишно през периода май-юли.

Разпространение в България:

У нас се среща основно по поречията на големите реки Арда, Марица, Тунджа, Струма, Дунав, техните притоци и по Черноморието.

Миграция и зимуване:

Зимува в Африка. Пролетната миграция е през април-май, а есенната – през август-септември.

Заплахи:

Изсичане на крайречните гори, безпокойство през периода на размножаване, интензификация на земеделието и прекомерна употреба на пестициди.

Природозащитен статус в България:

Уязвим.

Сходни видове:

Малък ястреб.