Онлайн определител

Определител на гнездящите птици в България

сн. С. Спасов / www.NatureImages.eu

Карта

Малък воден бик (Ixobrychus minutus)

Описание:

Дължина на тялото: 33 – 38 см. Размах на крилата: 49 – 58 см

Мъжкият е с черен гръб и теме. Крилата са с черни махови пера и контрастиращи с тях кремави покривни пера. Коремът, шията и бузите са бежови. Често се вижда кацнал на тръстики или на границата на тръстиков масив с вода. Женската е кафява с надлъжни черти по корема и тъмнокафяв гръб.

Храна и местообитания:

Храни се предимно рано сутрин и привечер с малки рибки, жаби, попови лъжички и водни насекоми. Обитава разнообразни влажни зони с тръстикови масиви и папур. Среща се дори в изолирани малки водоеми с достатъчно тръстика, където да се крие.

Гнездене:
Изгражда гнездова платформа от тръстика, често издигната над водното ниво, закрепена за тръстиката или ниски храсти. Снася 2 – 7 яйца, има едно поколение годишно през периода май-юли.

Разпространение в България:

Основна част от популацията в България е по поречието на р. Дунав, Дунавската равнина, Тракийската низина, по Черноморското крайбрежие и Софийското поле.

Миграция и зимуване:

Зимува в Африка. Пролетната миграция е през април, а есенната – септември-октомври.

Заплахи:

Пресушаване на влажните зони, безпокойство през периода на размножаване, унищожаване на тръстиковите масиви, замърсяване на водите и др.

Природозащитен статус в България:

Застрашен.

Сходни видове:

Нощна чапла.