Онлайн определител

Определител на гнездящите птици в България

сн. Б. Белчев / www.alcedowildlife.com

Карта

Малка бяла чапла (Egretta garzetta)

Описание:

Дължина на тялото: 55 – 65 см. Размах на крилата: 88 – 106 см

Изцяло бяла птица. Може да се сгреши с голямата бяла чапла. Основните различия са по-малкият размер, тъмният клюн и крака с жълти стъпала, които обаче не се виждат, когато птицата е кацнала във водата. През размножителния сезон има две удължени пера на тила – егретки.

Храна и местообитания:

Храни се с малки рибки, жаби и попови лъжички, водни насекоми и други водни животни, често в рехави ята от по няколко индивида. Обитава блата, езера, реки, бракични водоеми и солени лагуни.

Гнездене:
Гнезди колониално, често с други видове чапли по храсти и дървета в близост до водоеми. Снася 3 – 4 яйца, има едно поколение годишно през периода април-юли.

Разпространение в България:

Колониите са разпространени групово по поречието на р. Дунав и големите реки и други влажни зони в Дунавската равнина, Тракийската низина, Черноморското крайбрежие и Софийското поле. Неразмножаващи се птици може да бъдат видени в най-разнообразни водоеми в цялата страна.

Миграция и зимуване:

Зимува в Африка и Близкия изток. По време на миграция може да бъде видяна в най-разнообразни водоеми в цялата страна.

Заплахи:

Пресушаване на влажните зони, безпокойство през периода на размножаване, замърсяване на водите, бракониерски отстрел.

Природозащитен статус в България:

Почти застрашен.

Сходни видове:

Голяма бяла чапла, биволска чапла.