Онлайн определител

Определител на гнездящите птици в България

сн. Св. Спасов, www.NatureImages.eu

Карта

Дългоопашат синигер (Aegithalos caudatus)

Описание:

Дължина на тялото: 13 – 15 см. Размах на крилата: 16 – 19 см

Има топчесто тяло с дълга опашка. Често се движи на ята. Коремът и главата са светли, а гърбът – тъмен в черен и кафяв рисунък.

 

Храна и местообитания:

Храни се с насекоми и паяци. Обитава широколистни гори, сухолюбиви храсталаци, ивици от дървета и храсти сред открити терени, крайречни гори и храсталаци, паркове и градини в населените места.

 

Гнездене:

Гнездата са уникални – топчести, изградени от трева, лишеи, мъх, паяжина и пера. С израстването на малките в тях се разтягат и уголемяват. Разположени са по клони на бодливи храсти и иглолистни дървета. Снася 8 – 12 яйца, има едно поколение годишно през периода април-юни.

 

Разпространение в България:

Има петнисто разпространение в почти цялата страна. По-често срещан в ниските и полупланинските райони на Странджа, Източни Родопи, Средна гора, Стара планина, Предбалкана, Западните погранични планини, Южен Пирин и др.

 

Миграция и зимуване:

Постоянен вид.

 

Заплахи:

Изсичане на крайречните гори и ивиците от дървета и храсти в земеделските райони.

 

Природозащитен статус в България:

Не е застрашен.  

 

 

Сходни видове:

Мустакато тръстикарче.