Онлайн определител

Определител на гнездящите птици в България

сн. Св. Спасов, www.NatureImages.eu

Карта

Сврака (Pica pica)

Описание:

Дължина на тялото: 40 – 51 см. Размах на крилата: 52 – 60 см

В оперението преобладава черният цвят, само коремът и краищата на крилата са бели. Опашката е дълга и клиновидна.

 

Храна и местообитания:

Всеядна. През пролетта и лятото се храни основно с животинска храна – ларви и възрастни на насекоми, гущери, дребни птици и бозайници. През есента и зимата растителната храна преобладава, това са предимно семена на земеделски култури и плодове. Обитава земеделски земи, пасища и ливади с ивици от дървета и храсти или единични дървета, паркове и градини в населените места, градове, села, вилни зони. Среща се и около влажни зони и в разредени гори.

 

Гнездене:

Гнездото е изградено от съчки, вътре е измазано с кал и отгоре е покрита с клони, разположено е на дървета, храсти и стълбове от електроразпределителната мрежа. Снася 5 – 8 яйца, има едно поколение годишно през периода април-юни.

 

Разпространение в България:

Среща се в цялата страна, с изключение на планинските и гористите райони на Рила, Пирин, Западни Родопи, Стара планина и Витоша.

 

Миграция и зимуване:

Постоянен вид.

 

Заплахи:

Изсичане на ивиците от дървета и храсти и на единичните дървета в земеделските райони.

 

Природозащитен статус в България:   

Не е застрашена.