Онлайн определител

Определител на гнездящите птици в България

сн. Св. Спасов, www.NatureImages.eu

Карта

Лъскавоглав синигер (Poecile palustris)

Описание:

Дължина на тялото: 11 – 13 см. Размах на крилата: 18 – 19 см

Главата е черна с метален блясък, гърбът е сиво-кафяв, коремът е светъл, бузите са бели. На гушата има малко черно петно. Може да се сбърка с матовоглавия синигер.

 

Храна и местообитания:

През пролетта и лятото се храни с насекоми и паяци, а през есента и зимата – и със семена. Обитава разредени широколистни гори, крайречни гори и храсталаци, ивици от дървета и храсти, паркове и градини в населените места.

 

Гнездене:

Гнезди в хралупи по дървета. Снася 6 – 8 яйца, има едно поколение годишно през периода април-юни.

 

Разпространение в България:

Среща се предимно в гористите райони на Стара планина, Предбалкана, Рила, Пирин, Родопите, Странджа, Витоша, Лудогорието и Добруджа.

 

Миграция и зимуване:

Постоянен вид.

 

Заплахи:

Изсичане на старите хралупести дървета, крайречните дървета и храсти и ивиците от дървета и храсти в земеделските райони.

 

Природозащитен статус в България:

Не е застрашен.

 

Сходни видове:

Матовоглав синигер, жалобен синигер, голямо черноглаво коприварче.