Онлайн определител

Определител на гнездящите птици в България

сн. М. Василев, www.mladvaswildlife.com

Карта

Мочурно шаварче (Acrocephalus palustris)

Описание:

Дължина на тялото: 13 – 15 см. Размах на крилата: 18 – 21 см

Оперението е сиво-бяло. Отличава се от блатното шаварче основно по песента, която е по-многообразна, по-бърза и с много имитации на други видове.

 

Храна и местообитания:

Храни се с насекоми и паяци. Обитава влажни места с коприва и бучиниш, в близост до водоеми.

 

Гнездене:

Гнездото е висящо на високи стъбла сред бучиниша. Снася 4 – 5 яйца, има едно поколение годишно през периода юни-юли.

 

Разпространение в България:

Среща се в Дунавската равнина, Добруджа, Черноморието, Тракийската и Бургаски низини, Софийското поле и поречието на р. Струма.

 

Миграция и зимуване:

Зимува в Африка. Пролетната миграция е през април-май, а есенната – през август-септември.

 

Заплахи:

Интензификация на земеделието, прекомерна употреба на инсектициди, разораване на синорите и влажните ливади.

 

Природозащитен статус в България:

Не е застрашен.

 

Сходни видове

Блатно шаварче, индийско шаварче