Онлайн определител

Определител на гнездящите птици в България

сн. Св. Спасов, www.NatureImages.eu

Белочела сврачка (Lanius nubicus)

Описание:

Дължина на тялото: 17 – 18 см. Размах на крилата: 24 – 26 см

Мъжките са черни отгоре, а женските – тъмносиви. И двата пола са с бяло чело, черни презочни ивици, бели надлъжни ивици на раменете, бели петна в основата на първостепенните махови пера. Гушата, гърдите и коремът са бели, а страните на тялото –оранжеви, с по-наситен цвят при мъжкия.

 

Храна и местообитания:

Храни се предимно с едри насекоми, но лови и дребни гущери и птици. Обитава горещи и сухи места с разредени дъбови гори, пасища с храсти и групи дървета, стари крайречни тополови гори, разредени формации от дървовидна хвойна, изоставени овощни градини.

 

Гнездене:

Гнезди по дървета и храсти. Снася 4 – 7 яйца, има едно поколение годишно през периода май-юли.

 

Разпространение в България:

У нас се среща основно в Сакар, Източните Родопи, поречията на реките Марица, Тунджа, Места и Струма, Дервентските възвишения и Западна Странджа.

 

Миграция и зимуване:

Зимува в Африка. Пролетната миграция е през май, а есенната – през август.

 

Заплахи:

Изсичане на равнинните дъбови гори и крайречните тополови насаждения.

 

Природозащитен статус в България:

Уязвим.

 

Сходни видове:

Червеноглава сврачка.