Онлайн определител

Определител на гнездящите птици в България

сн. С. Спасов / www.NatureImages.eu

Карта

Зеленоножка (зеленонога водна кокошка) (Gallinula chloropus)

Описание:

Дължина на тялото: 27 – 31 см. Размах на крилете: 50 – 55 см

Възрастните са с тъмно оперение, сиво-черно отдолу и на гърдите и маслинено-кафяво на гърба. С червена рогова пластинка на челото и червен клюн с жълт връх. Имат характерна бяла ивица отстрани на тялото и бяло подопашие. Младите са зелено-кафяви с мръснобяла гуша и без рогова пластинка на челото.

Храна и местообитания:

Храни се със семена, издънки, коренчета, насекоми и охлюви, които събира от повърхността на водата и по брега. Обитава блата, езера, реки и канали с бавно течаща вода и обилна водна растителност.

Гнездене:
Гнездото е изградено от растения и най-често се намира непосредствено над водната повърхност. Снася 5 – 11 яйца, има до 3 поколения годишно през периода април-август.

Разпространение в България:

Широко разпространена в ниските части на страната, особено във водоемите около големите реки в Дунавската равнина и Тракийската низина, по Черноморието и в Софийското поле. Среща се и в съвсем малки водоеми, включително в градски паркове и градини (напр. Южен парк в София).

Миграция и зимуване:

Мигрира според метеорологичните условия и наличието на храна. В южните части на страната и по Черноморието може да се наблюдава целогодишно.

Заплахи:

Пресушаване на влажните зони, безпокойство през периода на размножаване.

Природозащитен статус в България:

Не е застрашен.

Сходни видове;

Лиска, воден дърдавец.