Онлайн определител

Определител на гнездящите птици в България

Автор на снимката: Н. Никой

Карта

Ням лебед (Cygnus olor)

Описание:

Дължина на тялото: 149 – 160 см. Размах на крилата: 200 – 240 см

Едра птица, възрастните са с бяло оперение, дълъг врат, малка глава с ярък оранжево-червен клюн с черна восковица (за разлика от пойния и малкия лебед, които са с жълто-черни клюнове). Младите са сиво-кафяви с тъмносив клюн.

Храна и местообитания:

Храни се с растителност във и около водоемите. Обитава обширни сладководни блата с разнообразна водна растителност, но също така и в полусолени водоеми.

Гнездене:
Гнезди поединично, гнездата са големи, изградени от растителност, обикновено на границата между открити водни площи и тръстикови масиви или друга крайбрежна растителност. Снася до 8 яйца, има едно поколение годишно през периода март-юни.

Разпространение в България:

Среща се във влажните зони по Дунавското и Черноморското крайбрежие. Отделни двойки гнездят във вътрешността на страната.

Миграция и зимуване:

Среща се целогодишно. През зимата се образуват струпвания по Черноморското крайбрежие и вътрешни незамръзнали водоеми.

Заплахи:

Пресушаване на влажните зони, безпокойство през периода на размножаване, бракониерски отстрел.

Природозащитен статус в България:

Уязвим.

Сходни видове:

Поен лебед, малък (тундров) лебед.