Онлайн определител

Определител на гнездящите птици в България

сн. С. Спасов / www.NatureImages.eu

Карта

Нощна чапла (Nycticorax nycticorax)

Описание:

Дължина на тялото: 58 – 65 см. Размах на крилата: 90 – 100 см

Оперението е преобладаващо сиво с черни гръб и теме. Младите са кафяви с бели капковидни петна по гърба и крилата. Долната страна е светлокафеникава с надлъжни тъмни петна.

Храна и местообитания:

Храни се с дребна риба и едри насекоми. Обитава блата, езера, реки, бракични водоеми язовири и рибарници с дървета по бреговете.

Гнездене:
Гнезди колониално, често с други видове чапли по храсти и дървета в близост до водоеми. Снася 3 – 5 яйца, има едно поколение годишно през периода април-юли.

Разпространение в България:

Среща се в по поречието на р. Дунав, Дунавската равнина, Черноморското крайбрежие, Тракийската низина и Софийското поле.

Миграция и зимуване:

Зимува в Африка. Пролетната миграция е през март-април, а есенната – през август-септември.

Заплахи:

Пресушаване на влажните зони, безпокойство през периода на размножаване, замърсяване на водите, бракониерски отстрел.

Природозащитен статус в България:

Уязвим.

Сходни видове:

Малък воден бик, голям воден бик.