Онлайн определител

Определител на гнездящите птици в България

сн. Св. Спасов, www.NatureImages.eu

Карта

Сиво каменарче (Oenanthe oenanthe)

Описание:

Дължина на тялото: 14 – 16 см. Размах на крилата: 26 – 32 см

В оперението преобладава сивият цвят. Мъжкият има черна презочна ивица, която покрива и част от бузата. Крилата са изцяло черни и имат рязка граница със сивия гръб. Женските са подобни на мъжките, но оперението им е по-бледо. Младите са със светлокафяво оперение. При всички полове и възрасти има широка черна ивица в края на опашката. Средните две кормилни пера са черни. 

 

Храна и местообитания:

Храни се с насекоми и паяци. Обитава открити каменисти терени, скални сипеи, кариери, пасища с камъни или строителни отпадъци, полуразрушени постройки и строителни обекти в покрайнините на селища.

 

Гнездене:

Гнездото е в дупка в земята, между камъни, кухина в скала или полуразрушени постройки и каменни зидове. Снася 5 – 6 яйца, има 1 – 2 поколения годишно през периода април-юли.

 

Разпространение в България:

У нас се среща в цялата страна, от морското равнище до високите части на планините. Отсъства единствено в обширните горски и земеделски райони.

 

Миграция и зимуване:

Зимува в Африка. Пролетната миграция е през март-април, а есенната – през септември-октомври.

 

Заплахи:

Прекомерна употреба на инсектициди в земеделски райони в съседство с пасища и каменисти местности. 

 

Природозащитен статус в България:

Не е застрашен.

 

Сходни видове:

Ориенталско каменарче, испанско каменарче, ръждивогушо ливадарче.