Онлайн определител

Определител на гнездящите птици в България

сн. Св. Спасов, www.NatureImages.eu

Горска зидарка (Sitta europaea)

Описание:

Дължина на тялото: 12 – 14 см. Размах на крилата: 16 – 18 см

Оперението отгоре е изцяло сиво. Има черна презочна ивица, която продължава до врата. Гърдите, коремът и особено страните на тялото са ръждиви.

 

Храна и местообитания:

Храни се с насекоми и семена, в това число и жълъди, които закрепва в кората на дърветата за по-лесно раздробяване. Обитава широколистни смесени и иглолистни гори, паркове и градини в населените места. Обикновен вид в градските паркове.

 

Гнездене:

Гнезди в хралупи на дървета и дупки на кълвачи, като частично зазидва с кал отворите. Снася 6 – 9 яйца, има едно поколение годишно през периода април-юли.

 

Разпространение в България:

Среща се в почти цялата страна, с изключение на безлесните земеделски райони и най-високите части на планините.

 

Миграция и зимуване:

Постоянен вид.

 

Заплахи:

Изсичане на старите хралупести дървета.

 

Природозащитен статус в България:   

Не е застрашен.

 

Сходни видове:

Западна скална зидарка