Онлайн определител

Определител на гнездящите птици в България

сн. Св. Спасов, www.NatureImages.eu

Карта

Голям маслинов присмехулник (Hippolais olivetorum)

Описание:

Дължина на тялото: 16 – 18 см. Размах на крилата: 24 – 26 см

Оперението отгоре е сиво, а отдолу – сиво-бяло. Отличава се от малкия маслинов присмехулник по по-големите размери и светлия „панел“ на крилото, видим при прибрани крила.

 

Храна и местообитания:

Храни се с насекоми. Обитава сухолюбиви храстови съобщества, единични и групи от  храсти с дървета (най-често дъб), както и в изоставени овощни градини (често бадемови).

 

Гнездене:

Гнездото е сред гъсти клони на храст. Снася 3 – 4 яйца, има 1 – 2 поколения годишно през периода май-юни.

 

Разпространение в България:

У нас се среща в Източните Родопи, Сакар, Дервентските възвишения, Странджа, Черноморието и южните части на долините на реките Струма и Места.

 

Миграция и зимуване:

Зимува в Африка. Пролетната миграция е през април-май, а есенната – през август.

 

Заплахи:

Премахване на храстите и единичните дървета от пасищата, изсичане на ивиците от дървета и храсти в земеделските райони.

 

Природозащитен статус в България:

Уязвим.

 

Сходни видове:

Малък маслинов присмехулник.