Онлайн определител

Определител на гнездящите птици в България

сн. Св. Спасов, www.NatureImages.eu

Карта

Градинска овесарка (Emberiza hortulana)

Описание:

Дължина на тялото: 15 – 16 см. Размах на крилата: 22 – 26 см

Мъжкият има сиви гуша и глава с жълти мустаци и гърло. Коремът е оранжев с рязка граница със сивите гърди. Женските и младите наподобяват мъжките, но сивото по гърдите прелива към оранжевия корем и общо контрастите са по-слаби. Песента може да се сбърка с тази на жълтата овесарка.

 

Храна и местообитания:

Храни се с насекоми и семена. Обитава пасища и обработваеми земи със синори и ивици от дървета и храсти, окрайнини на гори, като предпочита топли и сухи райони. В Югоизточна България се среща и в разредени дъбови гори.

 

Гнездене:

Гнездото е на земята. Снася 4 – 6 яйца, има 2 – 3 поколения годишно през периода април-юли.

 

Разпространение в България:

Среща се предимно в равнинните и хълмистите области на страната, като числеността ѝ е по-висока в Добруджа, Черноморието, Странджа, Дервентските възвишения, Сакар и Източни Родопи и някои части на Дунавската равнина.

 

Миграция и зимуване:

Зимува в Африка. Пролетната миграция е през април, а есенната – през август-септември.

 

Заплахи:

Интензификация на земеделието, прекомерна употреба на инсектициди, разораване на пасищата и премахване на синорите и ивиците от дървета и храсти.

 

Природозащитен статус в България:

Не е застрашен.

 

Сходни видове:

Пепелява овесарка, жълта овесарка, зеленогуша овесарка.