Онлайн определител

Определител на гнездящите птици в България

сн. М. Василев / www.mladvaswildlife.com

Карта

Орел рибар (Pandion haliaetus)

Описание:

Дължина на тялото: 52 – 60 см. Размах на крилата: 152 – 167 см

Оперението на гърба и горната страна на крилата е сиво-кафяво, гърдите, коремът и подкрилията са бели, долната страна на маховите пера е с напетнявания. В полет има характерен начупен профил, когато ловува, често „увисва“ във въздуха.

Храна и местообитания:

Храни се с риба. Обитава влажни зони с широколистни гори и големи единични дървета по бреговете.

Гнездене:
Гнезди на високи отделни дървета в близост до водоеми. Снася 2 – 3 яйца, има едно поколение годишно през периода април-юли.

Разпространение в България:

У нас има единични гнездови находища, които са непостоянни, предимно в Тракийската низина. По време на миграция може да се наблюдава в подходящи местообитания в цялата страна.

Миграция и зимуване:

Зимува в Африка. Пролетната миграция е през март-април, а есенната – през август-октомври.

Заплахи:

Пресушаване и деградация на влажните зони, незаконен отстрел.

Природозащитен статус в България:

Критично застрашен.

Сходни видове:

Орел змияр.