Онлайн определител

Определител на гнездящите птици в България

сн. Б. Белчев / www.alcedowildlife.com

Карта

Стридояд (Haematopus ostralegus)

Описание:

Дължина на тялото: 39 – 44 см. Размах на крилата: 72 – 83 см

Оперението на главата и гърба е черно, горната част на крилата също са черни с надлъжна бяла ивици. Гърдите, коремът и подопашието са бели. Клюнът е дълъг и червен.

Храна и местообитания:

Храни се с миди, червеи и други водни безгръбначни. Обитава поречия на реки и солени езера с чакълести и пясъчни брегове. Често се среща и по морския бряг.

Гнездене:
Гнезди на земята. Снася 2 – 3 яйца, има едно поколение годишно през периода април-юли.

Разпространение в България:

У нас се среща рядко по поречието на р. Марица, Бургаските влажни зони, Варненско-белославския езерен комплекси и поречието на р. Дунав. По време на миграция е по-многоброен по Черноморското крайбрежие и прилежащите влажни зони.

Миграция и зимуване:

Зимува в Средиземноморието и Африка. Пролетната миграция е през март-май, а есенната – през август-ноември.

Заплахи:

Промени във водното ниво на реките, незаконно изземване на инертни материали от речните корита, безпокойство през периода на размножаване.

Природозащитен статус в България:

Критично застрашен.

Сходни видове:

Саблеклюн, кокилобегач.