Онлайн определител

Определител на гнездящите птици в България

сн. Св. Спасов, www.NatureImages.eu

Карта

Индийско шаварче (Acrocephalus agricola)

Описание:

Дължина на тялото: 12 – 13 см. Размах на крилата: 15 – 17 см

Оперението отгоре е кафяво, кръстът е червеникавокафяв. От блатното шаварче се отличава по песента, ясно изразената светла вежда, която продължава зад окото, и тъмния връх на клюна.

 

Храна и местообитания:

Храни се с насекоми и паяци. Обитава рехави тръстикови масиви на езера, блата и лагуни.

 

Гнездене:

Гнездото е закрепено на стъблата на тръстиката. Снася 4 – 5 яйца, има 1 – 2 поколения годишно през периода май-юли.

 

Разпространение в България:

У нас има единични находища, като по-голямата част от гнездящите двойки са в Дуранкулашкото езеро, Шабленската тузла и Шабленското езеро. Непостоянни гнездови находища са  Атанасовското езеро, Дяволското блато, блатото Алепу и езерото Сребърна.

 

Миграция и зимуване:

Зимува в Индия. Пролетната миграция е през април-май, а есенната – през август-септември.

 

Заплахи:

Унищожаване на крайбрежната растителност, застрояване на бреговете на влажните зони.

 

Природозащитен статус в България:

Застрашен.

 

Сходни видове:

Блатно шаварче, мочурно шаварче.