Онлайн определител

Определител на гнездящите птици в България

сн. Св. Спасов, www.NatureImages.eu

Карта

Торбогнезден синигер (Remiz pendulinus)

Описание:

Дължина на тялото: 10 – 11 см. Размах на крилата: 20 см. Гърбът е канелено-кафяв, долната страна на тялото е светла. Мъжките са черно-кафяво напетнени в горната част на гърдите. Главата е бяла с черна „маска“ през очите, която при мъжките е по-голяма от тази при женските. Младите нямат препаска през очите.

 

Храна и местообитания:

Храни се с насекоми е семена на тръстика. Обитава влажни зони с масиви от тръстика и папур и върби.

 

Гнездене:

Прави характерни висящи от клоните на върбите гнезда от пух. Снася 6 – 8 яйца, има едно поколение годишно през периода май-юни.

 

Разпространение в България:

Има разпръснато разпространение по поречието на р. Дунав, Дунавската равнина, Черноморието, Софийското поле,  южните части на долината на р. Струма и др.

 

Миграция и зимуване:

Зимува в Южна Европа и Северна Африка. При по-меки зими отделни индивиди остават да зимува и у нас. Пролетната миграция е между февруари и април, а есенната – между септември и ноември.

 

Заплахи:

Изсичане на дърветата около реките и езерата, пресушаване на влажните зони.

 

Природозащитен статус в България:

Уязвим.

 

Сходни видове:

Конопарче, червеногърба сврачка.