Онлайн определител

Определител на гнездящите птици в България

сн. И. Зафиров / www.wildlifephotos-bg.com

Карта

Сокол скитник (Falco peregrinus)

Описание:

Дължина на тялото: ♂ 38 – 35 см; ♀ 46 – 51 см 

Размах на крилата : ♂ 89 – 100см; ♀ 104 – 113см

Едър сокол с масивно тяло и широки заострени крила. Полетът му е активен с много плитки махове. Отгоре е сив с характерен по-светъл кръст, а отдолу е светъл. Главата е черна с характерни широки бакенбарди. Младите са кафеникави отгоре, а отдолу са по-явно напетнени от възрастните.

Храна и местообитания:

Храни се с птици, които лови във въздуха. Обитава скални стени и ждрела от морското равнище до високите части на планините. Среща се и в градове с високи сгради.

Гнездене:
Гнезди в скални ниши и по корнизи на високи сгради в градовете. Снася 2 – 4 яйца, има едно поколение годишно през периода март-юни.

Разпространение в България:

Има разпръснато разпространение в пранинските и полупланинските части на страната. По-чест в Стара планина, Предбалкана, Рила, Пирин и Родопите.

Миграция и зимуване:

Постоянен вид. През зимата у нас зимуват птици от Северна Европа.

Заплахи:

Ограбване на гнездата, залагане на отровни примамки, безпокойство през периода на размножаване.

Природозащитен статус в България:

Застрашен.

Сходни видове:

Ловен сокол, сокол орко.