Онлайн определител

Определител на гнездящите птици в България

сн. Д. Георгиев

Карта

Врабчова кукумявка (Glaucidium passerinum)

Описание:

Дължина на тялото: 15 – 19 см. Размах на крилата: 32 – 39 см

Най-дребната наша сова. Оперението по горната страна на тялото е сиво-кафяво с бели петънца, а отдолу е светло с кафяви петна.

 

Храна и местообитания:

Храни се с дребни пойни птици и гризачи. Обитава иглолистни и по-рядко смесени планински гори.

 

Гнездене:

Гнезди в дупки на кълвачи и естествени хралупи на дървета. Снася 4 – 6 яйца, има едно поколение годишно през периода април-юни.

 

Разпространение в България:

У нас се среща в планините Рила, Централна Стара планина, Пирин, Западни Родопи, Славянка и Витоша.

 

Миграция и зимуване:

Постоянен вид.

 

Заплахи:

Изсичане на старите планински гори, изсичане на гори за изграждане на ски писти и друга туристическа инфраструктура.

 

Природозащитен статус в България:

Застрашен.

 

Сходни видове:

Пернатонога кукумявка.