Онлайн определител

Определител на гнездящите птици в България

сн. Св. Спасов, www.NatureImages.eu

Карта

Гарван (Corvus corax)

Описание:

Дължина на тялото: 54 – 67 см. Размах на крилата: 115 – 150 см

Най-едрата вранова птица. Оперението е изцяло черно, с метален блясък.  Клюнът е масивен, опашката е дълга с клиновидна форма. Има характерно обаждане. Често лети по двойки. Характерна е дългата клиновидна опашка. Може да се сбърка с младите посевни врани, но е значително по-едър и с по-голям масивен клюн.

 

Храна и местообитания:

Всеяден. Активно лови дребни гризачи и птици, насекоми и мекотели, яде и семена на различни растения. Често се храни с мърша на площадките за подхранване на лешояди, убити от автомобили животни и по сметищата. Обитава скалисти ждрела, равнинни и планински райони с обширни открити пространства, избягва гъсти гори.

 

Гнездене:

Гнездото е в скална ниша, на дърво или стълбове от електропреносната мрежа. Снася 4 – 6 яйца, има едно поколение годишно през периода февруари-май.

 

Разпространение в България:

Среща се във всички планински и полупланински райони. В равнините има петнисто разпространение, отсъства в обширните земеделски райони на Дунавската равнина, Добруджа, Тракийската и Бургаската низина.

 

Миграция и зимуване:

Постоянен вид.

 

Заплахи:

Залагането на отрови за наземни хищници, незаконен отстрел, смърт от токови удари при кацане по необезопасени стълбове на електроразпределителната мрежа, интензификация на земеделието, разораване на пасищата.

 

Природозащитен статус в България:

Почти застрашен.

 

Сходни видове:

Посевна врана.