Онлайн определител

Определител на гнездящите птици в България

сн. Св. Спасов, www.NatureImages.eu

Карта

Червеногърба сврачка (Lanius collurio)

Описание:

Дължина на тялото: 16 – 18 см. Размах на крилата: 24 – 27 см

Мъжките са с ръждивокафяв гръб и светъл корем, главата е сива с широка черна презочна ивица. Оперението на женските и младите е сходно: коремът е светъл с люсповидни петна, главата е сиво-кафява, гърбът и крилата отгоре са кафяви, като при младите те имат по-тъмни петна и щрихи.

 

Храна и местообитания:

Храни се с бръмбари и други едри насекоми, гущери и мишевидни гризачи. Обитава пасища и ливади с храсти и единични дървета, обработваеми земи със синори и ивици от храсти и дървета, сечища и разредени окрайнини на гори.

 

Гнездене:

Гнездото е от трева, мъх и пера, разположено на храст. Снася 5 – 6 яйца, има едно поколение годишно през периода май-юни.

 

Разпространение в България:

Среща се в цялата страна.

 

Миграция и зимуване:

Зимува в Африка. Пролетната миграция е през май, а есенната – през септември-октомври.

 

Заплахи:

Интензификация на земеделието, прекомерна употреба на инсектициди, разораване на пасищата и премахване на храстовата растителност.

 

Природозащитен статус в България:

Не е застрашен.

 

Сходни видове:

Червеноглава сврачка, белочела сврачка.