Онлайн определител

Определител на гнездящите птици в България

сн. М. Василев, www.mladvaswildlife.com

Карта

Червеногуша мухоловка (Ficedula parva)

Описание:

Дължина на тялото: 11 – 12 см. Размах на крилата: 18 – 21 см

Оперението от горната страна на тялото е кафяво, а отдолу е светло. Опашката е черна с бели петна от двете страни на основата си. Мъжкият има оранжево-червена гуша.

 

Храна и местообитания:

Храни се с насекоми. Обитава предимно букови гори в планините, като предпочита влажни склонове.

 

Гнездене:

Гнезди в хралупи на дървета. Снася 5 – 6 яйца, има 1 – 2 поколения годишно през периода май-август.

 

Разпространение в България:

У нас се среща основно в Централна и Западна Стара планина. Има изолирани находища и в Рила, Осоговската планина и Странджа.

 

Миграция и зимуване:

Зимува в Южна Азия. Пролетната миграция е през май, а есенната – през септември.

 

Заплахи:

Интензификация на горското стопанство, изсичане на старите букови гори.

 

Природозащитен статус в България:

Уязвим.

 

Сходни видове:

Сива мухоловка, червеногръдка.